دانلود آهنگ Billie Eilish – everything i wanted

post area

[Verse 1]
I had a dream
من یه خوابی دیدم
I got everything I wanted
که هرچیزی که میخواستم رو داشتم
Not what you'd think
نه چیزی که تو فکر میکنی
And if I'm bein' honest
و اگه بخوام روراست باشم
It might've been a nightmare
شاید اصن اون (بجای رویا) یه کابوس بود
To anyone who might care
برای هرکی که شاید اهمیت بده
Thought I could fly (Fly)
فکر کردم میتونم پرواز کنم (پرواز)
So I stepped off the Golden, mm
پس، از پل گلدن گِیت پریدم
Nobody cried (Cried, cried, cried, cried)
هیچکس گریه نکرد
Nobody even noticed
هیچکس حتی متوجه نشد
I saw them standing right there
دیدم که همونجا ایستادن
Kinda thought they might care (Might care, might care)
یجورایی فکر میکردم شاید براشون مهم باشه شاید اهمیت بدن، شاید اهمین بدن

[Pre-Chorus]
I had a dream
من یه خوابی دیدم
I got everything I wanted
که هرچی خواستم رو داشتم
But when I wake up, I see
اما وقتی بیدار شدم
You with me
تو رو کنارم دیدم

[Chorus]
And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you
و تو میگی، "تا وقتی که من اینجام، هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه
Don't wanna lie here, but you can learn to
نمیخوام اینجا دروغ بگم، اما تو میتونی یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه میتونستم جوری که خودت رو میبینی رو عوض کنم
You wouldn't wonder why you're here, they don't deserve you"
واست سوال نمیشد که چرا اینجایی، اونا لیاقتتو ندارن"

[Verse 2]
I tried to scream
من سعی کردم جیغ بکشم
But my head was underwater
اما سرم زیر آب بود
They called me weak
اونا منو "ضعیف" صدا زدن
Like I'm not just somebody's daughter
انگار نه انگار که من دختر یکیم
Coulda been a nightmare
میتونست یه کابوس باشه
But it felt like they were right there
اما انگار که اونا هم همونجا بودن
And it feels like yesterday was a year ago
و انگار که دیروز یه سال پیش بوده
But I don't wanna let anybody know
ولی نمیخوام بذارم کسی بفهمه
'Cause everybody wants something from me now
چون حالا همه ازم یه چیزی میخوان
And I don't wanna let 'em down
و من نمیخوام ناامیدشون کنم

[Pre-Chorus]
I had a dream
من یه خوابی دیدم
I got everything I wanted
که هرچی خواستم رو داشتم
But when I wake up, I see
اما وقتی بیدار شدم
You with me
تو رو کنارم دیدم

[Chorus]
And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you
و تو میگی، "تا وقتی که من اینجام، هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه
Don't wanna lie here, but you can learn to
نمیخوام اینجا دروغ بگم، اما تو میتونی یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه میتونستم جوری که خودت رو میبینی رو عوض کنم
You wouldn't wonder why you're here, they don't deserve you"
واست سوال نمیشد که چرا اینجایی، اونا لیاقتتو ندارن"

[Outro]
If I knew it all then, would I do it again?
اگه همه اینارو قبلا میدونستم، بازم انجامش میدادم؟
Would I do it again?
بازم انجامش ميدادم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه اونا ميدونستن چيزایی که گفتن مستقيم تو ذهنم تاثیر میذاره
What would they say instead?
به جاش چی میگفتن؟
If I knew it all then, would I do it again?
اگه همه اینارو قبلا میدونستم، بازم انجامش میدادم؟
Would I do it again?
بازم انجامش ميدادم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه اونا ميدونستن چيزایی که گفتن مستقيم تو ذهنم تاثیر میذاره
What would they say instead?
به جاش چی میگفتن؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *